• Nishitan日本語Site
  • NishitanEnglishSite
  • Nishitan中文Site

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang đăng ký để đăng ký theo học tại Khoa nghiên cứu tiếng Nhật Đại học ngắn hạn Nishi Nippon.
Hãy điền form bên dưới. Vui lòng điền vào tất cả các phần cần thiết và nhấp vào nút “Nộp đơn” để gửi.

Người phụ trách sẽ liên hệ với bạn qua e-mail sau. Nếu bạn không nhận được e-mail sau một tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

* Là mục bắt buộc, vì vậy vui lòng điền vào.